Description: Description: C:\Documents and Settings\User\Desktop\Alkosa sajt\Sliki\Naslov.jpg

ЗА НАС

 


     
Врз основа на одлуката на Народна банка на РМ за објавување на извештаи и податоци од страна на банките (Сл. весник на РМ 134/07), Штедилница АЛ КОСА ад - Штип на ден 24.07.2014 година објавува:

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
со состојба на ден 30.06.2014 година

 

Содржина:
  1. Податоци за своето работење
  2. Податоци за акционерот
  3. Податоци за висината на сопствените средства и за адекватноста на капиталот
  4. Податоци за процесот на управување со ризиците

 1. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ШТЕДИЛНИЦАТА

Назив

Штедилница АЛ КОСА ад

Седиште

Штип, ул Ванчо Прќе бб

ЕМБ

5389445

Организациона структура

Кликнете овде за да ја видите организационата шема

Број на вработени

5

Преглед на финансиски активности согласно решението за основање и работење од гувернерот на НБРМ

Кликнете овде за да го видите решението

- Да прибира денарски штедни влогови од физички лица;
- Да одобрува кредити на физички лица и на поединци кои вршат дејност без својство на правно лице;
- Да зема кредити од банки и штедилници
- Економско-финансисни консалтинг;
- Да одобрува кредити на правни лица преку банка;
- Директно да кредитира банки и штедилници;
- Директно да кредитира правни лица.

Преглед на финансиски активности кои ги врши Штедилницата

- Прибирање денарски влогови од физички лица;
- Кредитирање на физички лица, вршители на дејност, како и правни лица;
- Давање и земање кредити од банки и штедилници;
- Менувачки работи.

Преглед на финансиски активности, за кои од страна на гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење

Штедилницата нема изречено забрана од страна на гувернерот на НБРМ за вршење активности

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА

Назив

Баргала ад

Седиште

ул. Гоце Делчев бр. 44 - Штип

Правна форма

Акционерско друштво

Претежна дејност

Производство на кожени обувки

Процент на учество во вкупниот број на акции

100%

Процент на учество во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Штедилницата

100%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

Почетен капитал кој е запишан во Централниот регистар

18.832.330,00 МКД
(309.746,00 ЕУР)

Број на акции по род и класа

6.058 обични акции со право на глас

Номинален износ на акциите

51,13 ЕУР

Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства

Превземете го извештајот за сопствени средства

Сопствените средства ги сочинува основниот капитал утврден согласно Методологијaта за утврдување на адекватноста на капиталот.

Компоненти на основниот капитал се номиналната вредност на запишаните и уплатени обични акции и резервите. Позициите кои се дел од основниот капитал ги исполнуваат следните услови:
а) Се безусловно неповратни;
б) Се во целост и веднаш на располагање за покривање на ризиците и загубите за време на работењето на штедилницата;
в) Се во целост и неограничено расположиви за покривање на загубата и на обврските на штедилницата спрема нејзините доверители во случај на стечај односно ликвидација на штедилницата.

Износот и компонентите на основниот капитал утврден согласно Одлуката за Методологија за утврдување на адекватноста на капиталот

Превземете го извештајот за сопствени средства

Основниот капитал на штедилницата изнесува 33.717 илјади денари и се состои од:
Номинална вредност на обични акции:18.832 илјади
денари;
Резервен фонд: 14.885 илјади денари
 

Износот и компонентите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II

Превземете го извештајот за сопствени средства

Нема дополнителен капитал I и дополнителен капитал II

Видот на одбитните ставки од основниот каитал и дополнителниот капитал и нивниот износ

Превземете го извештајот за сопствени средства

Тековна загуба: 0

Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доценње: 0

Вкупен износ на сопствените средства

Превземете го извештајот за стапката на адекватност на капиталот

Вкупниот износ на сопствените средства изнесува 33.717 илјади денари

Адекватноста на капиталот со состојба на 30.06.2014 година

Адекватноста на капиталот изнесува 71%

Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик

Превземете го извештајот за активата пондерирана според кредитниот ризик

Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик изнесува 2.891 илјади денари

Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик

Превземете го извештајот за капиталот потребен за покривање на валутниот ризик

Нема

Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик

Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува 906 илјади денари

Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик

Превземете го извештајот за капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик

Нема

Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките

Превземете го извештајот за капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените

Нема

Висината на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност

Превземете го извештајот за капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на излезност

Нема

Висината на капиталот потребен за покривање на ризиците

Превземете го извештајот за капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на излезност

Вкупниот капитал потребен за покривање на ризиците изнесува 3.797 илјади денари

ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

КАМАТНИ СТАПКИ
(на штедни влогови)

КРЕДИТИРАЊЕ
(потрошувачки кредити)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на население со хипотека)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на правни лица)

КАМАТНИ СТАПКИ
(ефективни и номинални)

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ

КОНТАКТ