ЗА НАС

 

 

КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ

На штедните влогови Банката наплаќа камата:

Орочени штедни влогови

Каматна стапка

Начин на исплата на камата

- по видување

0,1 %

по истекот на
рочноста

- до 1 месец

1,5 %

- до 3 месеци

2,5 %

- до 6 месеци

3,5 %

- до 12 месеци

4,5 %

Каматните стапки се променливи на годишно ниво со месечна пресметка. Исплата на каматата на краткорочните орочени средства 1, 3, 6 и 12 месеци се врши во зависност од договорот, по истекот на договорениот рок.

На денарските средства по видување, каматата се исплаќа по истекот на календарската година.

 

 

ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

КАМАТНИ СТАПКИ
(на штедни влогови)

КРЕДИТИРАЊЕ
(потрошувачки кредити)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на население со хипотека)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на правни лица)

КАМАТНИ СТАПКИ
(ефективни и номинални)

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ

КОНТАКТ