ЗА НАС

 

 

ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

Ноември 2014 година

ПРОИЗВОД

СВТ

НОМИНАЛНА

Краткорочни кредити за физички лица до 6 месеци

27,38%

11,25%

Краткорочни кредити за физички лица до 9 месеци

27,35%

11.25%

Краткорочни кредити за физички лица до 12 месеци

27,30%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 18 месеци

27,26%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 24 месеци

27,24%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 30 месеци

27,24%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 36 месеци

25,62%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 42 месеци

25,61%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 48 месеци

25,61%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 54 месеци

25,61%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 60 месеци

24,38%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 24 месеци обезбедени со хипотека

20,78%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 30 месеци обезбедени со хипотека

20,77%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 36 месеци обезбедени со хипотека

20,77%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 42 месеци обезбедени со хипотека

20,77%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 48 месеци обезбедени со хипотека

20,76%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 54 месеци обезбедени со хипотека

20,76%

11,25%

Долгорочни кредити за физички лица до 60 месеци обезбедени со хипотека

20,76%

11,25%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 6 месеци

13,77%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 9 месеци

13,81%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 12 месеци

13,81%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 18 месеци

13,80%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 24 месеци

13,80%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 36 месеци

13,80%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 48 месеци

13,80%

13.00%

Кредити на претпријатија со рок на отплата од 60 месеци

13,80%

13.00%

Станбени кредити на население

17,23%

11,25%

ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

КАМАТНИ СТАПКИ
(на штедни влогови)

КРЕДИТИРАЊЕ
(потрошувачки кредити)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на население со хипотека)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на правни лица)

КАМАТНИ СТАПКИ
(ефективни и номинални)

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ

КОНТАКТ