ЗА НАС

 

 

ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

Услови, процедура и потребна документација за отварање на штедна книшка на домашни физички лица

Секој граѓанин кој сака да штеди, може својот паричен депозит да го вложи во Штедилницата. За штедниот влог како паричен депозит вложен во Штедилницата се издава штедна книшка. Во штедната книшка се впишуваат уплатите, исплатите, состојбата и пресметаните камати по штедниот влог.

Штедната книшка може да гласи на:
- име
- на лице под старателство

Со средствата од штедната книшка може да располагаат:
- лицето на кое таа гласи
- ополномоштено лице - овластено од корисникот, законски застапник и старател.

Штедните влогови можат да бидат
- по видување
- орочени
- орочени со месечно подигање на каматата

Податоците за депозитите на граѓани претставуваат деловна тајна на Штедилницата.
Каматните стапки се пропишани со деловната политика на Штедилницата.

Банката може да отвори штедни книшки на странски физички лица во Р. Македонија.

Отворањето на штедната книшка се врши со лична карта за домашни лица и пасош за странски лица на шалтер во Штедилница „Ал Коса“ - Штип.

Издавањето на полномошно може да се направи на шалтер во Штедилницата.

Загубената, искината или уништена штедна книшка се амортизира, односно се огласува за неважечка и се издава нова книшка. Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилницата.

Денарските штедни влогови се осигурени во Фондот за осигурување на штедни влогови. Фондот ги обештетува физичките лица во висина на 100% од депозитот на секое физичко лице до износот од денарска противвредност на 10.000 EUR и 90% од депозитот на секое физичко лице до износот од денарска противвредност на 20.000 EUR. Во наведениот износ се пресметува главнината на штедниот влог зголемена за камата во висина најмногу до есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија, важечка во соодветниот период.


ДЕНАРСКО ШТЕДЕЊЕ

КАМАТНИ СТАПКИ
(на штедни влогови)

КРЕДИТИРАЊЕ
(потрошувачки кредити)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на население со хипотека)

КРЕДИТИРАЊЕ
(на правни лица)

КАМАТНИ СТАПКИ
(ефективни и номинални)

МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ

КОНТАКТ